Regulamin


Regulamin sklepu internetowego krainabylin.com.pl


I. Definicje użyte w Regulaminie


 1. Regulamin Sklepu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep. 
 2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://krainabylin.com.pl/, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest Żaneta i Dawid Oleksik prowadzący działalność rolniczą Szkółka Bylin z siedzibą w Łaskach 221,  38- 200 Jasło, wpisaną do CEIDIG.
 3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniająca warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.


 1. Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a krainabylin.com.pl zwanym dalej Sklepem. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Umowa o zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta), oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


 1. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.


 


II. Postanowienia ogólne


1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.


2. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.


3. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.):
i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep,
ii. w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących).


III. Zasady i realizacji sprzedaży


1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową krainabylin.com.pl. 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Innym sposobem złożenia zamówienia jest bezpośrednie wysłanie go na podany adres mailowy: zaneta.oleksik@wp.pl


3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:


 1. wyboru zamawianych towarów,
 2. wyboru adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 3. wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.


Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje maila potwierdzającego akceptacje zamówienia oraz zawierającego informacje dotyczące całkowitej kwoty do zapłaty. Zlecenie zamówienia zostanie weryfikowane drogą mailową lub telefonicznie.


4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient ma następujące możliwości: a)częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.


5. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu.


 


IV. Zmiany w zamówieniach.


1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest drogą telefoniczną.


V. Ceny towarów.


1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:


a) podawane są w złotych polskich,


b) nie zawierają podatku VAT,


c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które opisane są na stronie internetowej: http://krainabylin.com.pl/Informacje#platnosc


3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


VI. Czas realizacji zamówienia.


 1. Sklep zobowiązuje się w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania zamówienia potwierdzić  przyjęcie zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
 2. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 2 do 5 dni roboczych. Sprzedający informuje, że w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, termin realizacji może ulec wydłużeniu.
 3. Zamówienie może być dostarczone na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz zrobić kilka zdjęć uszkodzonej przesyłki. Protokół szkody wraz ze zdjęciami przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.


VII. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.


1. Klient - może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:


a) płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,


b) przelew bankowy,


2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.


3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.


VIII. Reklamacje.


 1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.
 4. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu: Szkółka Bylin – Oleksik Żaneta i Dawid, Łaski 177, 38-200 Jasło
 5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X Zwrot należności Klientom.


IX. . Zwrot należności Klientom.


 1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto podane przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.


X. Polityka prywatności


1. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.


2. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


IV. Postanowienia końcowe


1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.


3. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres zaneta.oleksik@wp.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sklepu.